Auton vuokraus Tampere. Laakukkaita vuokrakilometrejä!

Vuokrausehdot

Auton vuokraus Tampere. Laadukkaita vuokrakilometrejä!
Auton vuokraus Tampere. Laadukkaita vuokrakilometrejä!

Päivitetty 22.09.2023

Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan vuokralle antajaa (Vaihtoauto M&M OY / MP Rent / www.mprent.fi, Y-tunnus 2566933-3) ja asiakkaalla vuokralle ottajaa (ajoneuvon vuokraajaa).

Ajoneuvon käyttö 
– Asiakas on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla

– Asiakas on auton pääasiallinen käyttäjä, hän saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon henkilölle joka tuntee ajoneuvon vuokrausehdot ja täyttää muut vuokraamon sekä tieliikennelain asettamat ehdot

– Auton käyttö lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella tai mihinkään normaalista poikkeavaan on kielletty.

– Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Luvattomasta maastaviennistä johtuneet kulut seisontapäivineen peritään tarvittaessa asiakkaalta ja luvattomasta maastaviennistä tehdään viranomaisilmoitus.

– Autoissa ei saa tupakoida. Kotieläinten kuljettamiseen tulee pyytää vuokraamon lupa.

– Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole nouto- ja palautushetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu ottamaan valokuvat autosta joka suunnalta ennen auton käyttöönottoa sekä palautettuaan auton paikalleen, säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana
Asiakkaan perusomavastuu 1000 euroa ja asiakas vastaa autolle aiheutuneista vahingoista 1000 euroon saakka.

Asiakas on omavastuun ylärajaan saakka velvollinen
– Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa kokonaisuudessaan, mukaan luettuna renkaat, peilit, ovien kahvat, tuulilasi, ikkunat jne.

– Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet avaimet, osat ja lisävarusteet

– Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Asiakkaan tulee kerätä irtoroskat autoa palauttaessa. Jälkisiivouksesta veloitamme 50€ / alkava tunti

Lisäksi asiakas on velvollinen
Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 7 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Korvaamaan ajoneuvovakuutuksen mahdollisen bonusmenetyksen vuokraamolle täysimääräisenä.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai tankannut väärää polttoainetta, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormausmaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut. Palauttaessa ajoneuvoa vuokra-ajan päätyttyä, asiakkaan tulee pysäköidä auto parkkipaikalle tavalla, josta ei voi seurata pysäköintivirhemaksuja. Asiakas vastaa palautuksen yhteydessä tehdystä väärästä pysäköinnistä seuranneista kustannuksista. Mikäli asiakas ei itse hoida maksuja, peritään asiakkaalta veloitettavan summan lisäksi 80 euron käsittelymaksu.

Vuokraajan vastuu vuokra-ajan jälkeen
Autoa palautettaessa vuokraajan on varmistuttava, että autoon ei synny vahinkoa auton seisomisesta pysäköitynä ennen seuraavaa käyttäjää. Tällä tarkoitetaan, että vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että autoon ei jää päälle sähköä kuluttavia laitteita kuten: ajovaloja, sisävalo(j)a, radiota tai esimerkiksi ikkuna raolleen, josta sisätilat pääsevät kastumaan. Mikäli vuokraaja laiminlyö tämän velvollisuuden, voidaan häneltä laskuttaa aiheutuneet kustannukset jälkikäteen. Tällaisia voi olla esimerkiksi tyhjentyneiden akkujen latauksesta tai uusiin vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset sekä seisontakustannukset asiakkaan perusomavastuu -kohdan mukaisesti.

Vuokraamon korjausvastuu ja korjauskustannusarvio
Ulkopuolinen vuokraamon valitsema asiantuntija arvioi vahinkotapahtumista muodostuneet korjauskustannukset mikäli vaurioita ei pystytä heti korjaamaan. Vuokraamolla ei ole velvollisuutta korjauttaa autolle tapahtuneita vaurioita vaikka niistä olisi asiakasta muiden vuokrausehtojen mukaisesti vaurion arvon mukaan laskutettu.

Vuokran maksu
– Vuokraamo voi ennen vuokrausta vaatia 500 euron vakuustalletuksen, josta vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki näihin vuokrausehtoihin perustuvat maksut. Vakuusmaksu palautetaan vuokraajalle neljän (4) vuorokauden kuluessa vuokrauksen päättymisestä

– Vuokraaja maksaa vuokrauksen ja vuokrauksesta mahdollisesti aiheutuneet muut kulut laskulla vuokrauksen jälkeen

– Ajokilometrien ylittäminen ilman ilmoitusta johtaa kaksinkertaiseen veloitukseen asiakkaalta.

Vuokraamon velvollisuus
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna kellonaikana sovitussa paikassa. Vuokraamo antaa asiakkaalle pyydettäessä riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia korvausta, vuokranalennusta tai purkaa vuokraussopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu ilmaiseen vuokra-ajan vuokraan. Vuokraamolla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavaan tai sitä suurempaan samalla ajokorttiluokalla ajettavaan autoon.

Polttoaine ja auton hoito
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen (autosta riippuen diesel/bensiini), ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti.

Auto on tankattava lyhyenkin ajon jälkeen, tankkaamatta jättämisestä vuokraamo perii käytetyn polttoaineen lisäksi 50€ tankkausmaksun.

Vuokraajan toimenpiteet virhe- vahinko- ja varkaustapauksissa
Mikäli autoa käyttöön otettaessa tai käytön aikana ilmenee tekninen vika, kuten punainen merkkivalo tai epätavanomainen ääni, autolla ajo on keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteys vuokraamoon toimintaohjeita varten. Mikäli näin ei toimita, vuokraaja on täysimääräisen korvausvelvollisuuden lisäksi velvollinen korvaamaan mahdolliset auton hinaus- ja selvittelykustannukset auton toimittamiseksi takaisin vuokraamon haltuun.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja vahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, asiakas on vastuussa täysimääräisesti myös vastapuolen vahingoista, lisäksi vuokraajalta peritään 500 euron laiminlyöntimaksu. Poliisin tekemä raportti tulee toimittaa vuokraamolle.

Vuokraaja saa vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Vuokraamon vastuu auton virheestä
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu ilmaiseen vuokra-ajan vuokraan.

Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimusten mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli auto palautetaan myöhässä ilman ilmoitusta, veloitetaan asiakkaalta 100 euron myöhästymismaksu ja 20 euroa per alkava tunti. Ennen sovittua aikaa palautetusta autosta tai käyttämättömistä lisäpalveluista ei makseta hyvityksiä vaan asiakasta veloitetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, tehdään asiasta rikosilmoitus poliisille.

Sopimuksen purkaminen
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

Varauksen peruminen
Mikäli vuokraaja on varannut auton vuokraamolta ja haluaa kuitenkin perua vuokrauksen, tulee asia ilmoittaa vuokraamolle kirjallisesti viipymättä. Mikäli ilmoitus tehdään neljä (4) kokonaista kalenteripäivää ennen sovittua vuokrauksen alkamispäivää, emme peri perumisesta maksua. Mikäli ilmoitus tehdään kolme (3) tai kaksi (2) kokonaista kalenteripäivää ennen sovittua vuokrauksen alkamispäivää, perimme 50% vuokrauksen hinnasta varausmaksuna. Mikäli ilmoitus tehdään tätä myöhemmin tai ei tehdä ollenkaan, perimme täyden vuokran.

Esimerkki:
Auton vuokra-ajaksi on sovittu 10.10. klo 12:00 – 10.10. klo 15:00. Mikäli varaus perutaan 5.10. klo 23:59 tai sitä ennen, väliin jää neljä kokonaista kalenteripäivää, emmekä peri perumisesta maksua. Mikäli varaus perutaan aikavälillä 6.10. klo 00:00 – 7.10. klo 23:59 perimme 50% vuokrauksen hinnasta. Mikäli varaus perutaan 8.10. klo 00:00 tai sitä myöhemmin, tai sitä ei peruta ollenkaan, perimme 100% vuokrauksen hinnasta.

Muut ehdot
Vuokraaja hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa autosta löytyvällä GPS-laitteella ja ajoneuvon sijaintihistoria voidaan tallentaa esimerkiksi ajettujen kilometrien ja tankkausvelvollisuuden noudattamisen tarkastamiseksi. Vuokraaja hyväksyy, että vuokraajan henkilötiedot voidaan tarkastaa muista rekistereistä, kuten luottotietorekisteristä, sopimusehtojen määrittämiseksi.

Sopimusta koskevat ristiriidat
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vaihtoauto M&P OY
www.mprent.fi

Auton vuokraus Tampere. Laadukkaita vuokrakilometrejä!

Vaihtoauto M&P OY
Y 2566933-3
Tampereentie 455
33880 LEMPÄÄLÄ
Puh. 040 412 5008

en_GBEN